Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

MỘT THẰNG GIAN CHỐN VĂN CHƯƠNG

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
.
.
Thời Nguyễn Đình Chiểu dù nô lệ mất nước, dù nhiễu nhưng, ô trọc, nhà văn vẫn là người cầm bút đâm mấy thằng gian. Nay người được coi là nhà văn lại chính là thằng gian. Loạn lạc từ nền tảng văn hóa, từ cội rễ đạo lí rồi.
Thời mạt rồi!

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/mot-thang-gian-chon-van-chuong.html