Chủ Nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2014

Codeo chữ chạy qua chạy lại, chạy lên chạy xuống