Thứ Ba, ngày 10 tháng 3 năm 2015

Trận Ban Mê Thuột Tháng 3-1975

Trận Ban Mê Thuột Tháng 3-1975


http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/tran-ban-me-thuot-thang-3-1975.html