Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Chúc mừng Năm mới - Đầu năm nhắc lại lời của Tổng Thống Thiệu

Chúc mừng Năm mới

Chúc mừng Năm mới. Tranh Babui.

Babui

Đầu năm nhắc lại lời của Tổng Thống Thiệu

Đầu năm nhắc lại lời của Tổng Thống Thiệu
Đầu năm nhắc lại lời của Tổng Thống Thiệu