Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Trần Đĩnh và Đèn cù

Tâm sự đời Bác. Tranh Babui.
Tâm sự đời Bác. Tranh Babui.Trần Đĩnh và Đèn cù. Tranh Babui.
Trần Đĩnh và Đèn cù. Tranh Babui.