Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

BIẾM HỌA: Chúng ta hết biết, 3X cầu nguyện còn đảng còn mình


3X cầu nguyện còn đảng còn mình
3X cầu nguyện còn đảng còn mình


Chúng ta hết biết
Chúng ta hết biết


Còn đảng, còn mình ©Đàn Chim Việt
Bình minh trên Biển Đông. Tranh Babui.
Bình minh trên Biển Đông. Tranh Babui.