Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

BIẾM HỌA: Hải ngoại tiếp lửa, Chuột Ba Đình

Chiến dịch phong Tướng của Công an Ba Đình. Tranh Babui.
Chiến dịch phong Tướng của Công an Ba Đình. Tranh Babui.Hợp tác Biển Dông. Tranh Babui.
Hợp tác Biển Đông. Tranh Babui.

Hải ngoại tiếp lửa. Tranh Babui.
Hải ngoại tiếp lửa. Tranh Babui.

Chuột Ba Đình, bình cộng sản. Tranh Babui.
Chuột Ba Đình, bình cộng sản. Tranh Babui.