Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

BIẾM HỌA: Nhóm 61 - Văn hóa, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở Singapore

Tear down the wall. Tranh Babui.
Tear down the wall. Tranh Babui.


Nhóm 61
Nhóm 61Đừng ồn để bác Hùng ngủ. Trah Babui.
Đừng ồn để bác Hùng ngủ. Tranh Babui.

Văn hóa quỳ lạy của Ba Đình ở Singapore
Văn hóa tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở SingaporeChiến dịch phong Tướng của Công an Ba Đình. Tranh Babui.
Chiến dịch phong Tướng của Công an Ba Đình. Tranh Babui.


Hợp tác Biển Dông. Tranh Babui.
Hợp tác Biển Đông. Tranh Babui.