Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

BIEM HOA: Bình minh trên Biển Đông, Cách mạnh Dù, Hong Kong, Sống cùng lịch sử

Bình minh trên Biển Đông. Tranh Babui.
Bình minh trên Biển Đông. Tranh Babui.Cách mạnh Dù. Tranh Babui.
Cách mạnh Dù. Tranh Babui.Hong Kong. Tranh Babui.
Hong Kong. Tranh Babui.Sống cùng lịch sử. Tranh Babui.
Sống cùng lịch sử. Tranh Babui.Trần Đĩnh và Đèn cù. Tranh Babui.
Trần Đĩnh và Đèn cù. Tranh Babui.Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tranh Babui.
Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tranh Babui.babui_10092014
Triển lãm Cải cách những Oan hồn. Tannh Babui.Trung Thu và đèn c. Tranh Babui.
Trung Thu và đèn cù. Tranh Babui.

Quốc Khánh 2/9. Tranh Babui.
Quốc Khánh 2/9. Tranh Babui.

Trần Đĩnh và Đèn cù. Tranh Babui.
Trần Đĩnh và Đèn cù. Tranh Babui.


Công lý của đảng AK Ba Đình. Tranh Babui.
Công lý của đảng AK Ba Đình. Tranh Babui.