Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

BIEM HOA: Tự do và nhân quyền cho Điếu cày. Dũng đến Vatican, Mật ước Thành Đô, Sở thú Ba Đình.

Tự do và nhân quyền cho Điếu cày . Tranh Babui.
Tự do và nhân quyền cho Điếu cày . Tranh Babui.Mật ước Thành Đô. Tanh Babui.
Mật ước Thành Đô. Tanh Babui.
Sở thú Ba Đình. Tranh Babui.
Sở thú Ba Đình. Tranh Babui.


Sấm chớp ở Hong Kong. Tranh Babui.
Sấm chớp ở Hong Kong. Tranh Babui.


Từ Thiên An Môn đến Hong Kong. Tranh Babui.
Từ Thiên An Môn đến Hong Kong. Tranh Babui.