Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Cẩn thận âm mưu chia rẽ Nam Bắc và gieo tiếng xấu cho VNCH .Đảng CSVN sợ nhất là người dân đoàn kết chống đảng và càng sợ hơn nữa nếu người dân đem lòng yêu mến VNCH , yêu mến lá cờ vàng ba sọc đỏ , vì VNCH và lá cờ vàng ba sọc đỏ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của chủ nghĩa CS và của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo đất nước .

Vì vậy ngoài những chiêu trò đánh phá bình thường , đảng CSVN còn cho rất nhiều DLV tạo những trang , những nicks chuyên dùng để gây chia rẽ và gián tiếp làm xấu mặt VNCH .

Ví dụ những page như " Miền Nam căm thù Bắc Kỳ chó " chỉ gây chia rẽ , làm hại chứ không hề đóng góp cho công cuộc đoàn kết dân tộc , giành lai quyền tự quyết và dân chủ hóa đất nước .

Và những nicks tự nhận là con cháu VNCH hay là người yêu mến lá cờ vàng ba sọc đỏ , nhưng lại ăn nói như côn đồ , luôn miệng chửi thề nói tục và luôn đăng những tư tưởng kích động bạo lực vô nghĩa như " chém chết cha hết tụi nó " ..v..v...Những cá nhân , hành động như vậy cho dù không là của đám DLV tay sai của đảng thì cùng lắm cũng chỉ có thể được thông cảm trong 1 hoàn cảnh nào đó , chứ không thể được tôn trọng , càng không thể nào thuyết phục hay thâu phục nhân tâm .

Đồng ý là khi chúng ta đang bực tức vì những việc làm quá sai trái , hèn với giặc , ác với dân của đảng CSVN , thì những câu chửi nặng nề nghe cũng ... thỏa cơn tức . NHƯNG chúng ta phải biết đặt công cuộc chung làm trọng , điều chúng ta cần làm là thức tỉnh và đoàn kết toàn dân , chứ không phải chỉ là chửi cho sướng miệng .


Nguyễn Ngọc Nhi

Ngoc Nhi Nguyen's Facebook