Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

BIẾM HỌA: Công lý Ba Đình chuyển giới tính

Vừa hợp tác vừa đánh trâu. Tranh Babui.
Vừa hợp tác vừa đánh trâu. Tranh Babui.


Tự do báo chí kiểu Ba Đình. Tranh Babui.
Tự do báo chí kiểu Ba Đình. Tranh Babui.

Công lý Ba Đình chuyển giới. Tranh Babui
Công lý Ba Đình chuyển giới. Tranh Babui
Số đẻ bọc điều
Điếu Cày đến bến tự do
Điếu Cày đến bến tự do
Congratulation Điếu Cày